Prof.Dr. Azize Ergeneli

Email:ergeneli@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı:Örgütsel Davran??

Makale / Makaleler

 • Aydogmus, Ceren, Azize Ergeneli, and Selin Metin Camgoz, 2015; " The role of psychological empowerment on the relationship between personality and job satisfaction", Research Journal of Business and Management , Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 251-276.
 • Bitmi?, M. Gökhan, and Azize Ergeneli. , 2015; " How psychological capital influences burnout: the mediating role of job insecurity", Procedia-Social and Behavioral Sciences , Sayı: 207, Sayfa: 363-368.
 • ERGENEL?, Azize, and Ceren AKÇAMETE, 2014; " "Bankacilikta Cam Tavan: Kadin Ve Erkeklerin Kadin Çali?anlar Ve Kadinlarin Üst Yönetime Yükseltilmelerine Yönelik Tutumlari", Hacettepe Üniversitesi ?.?.B.F. Dergisi, , Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-102.
 • Bitmi?, M. Gökhan, and Azize Ergeneli, 2014; " Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity", Procedia-Social and Behavioral Sciences , Sayı: 150, Sayfa: 1090-1094.
 • Karapinar, P?nar BAYHAN, Selin MET?N Camgöz, and Azize Ergeneli̇, 2013; " Organizational Justice-Job Satisfaction Relationship: The Moderating Effects of Big-Five Personality Traits in Banking Employees", Iktisat Isletme ve Finans , Cilt: 322, Sayı: 28, Sayfa: 35-60.
 • Bitmi?, G.M. and Ergeneli, A. , 2011; " Contingency Approach to Strategic Management: a test of the Mediating Effect of Leader Member Exchange on the Relationship Between Psychological Empowerment and Job Satisfaction in 21st Century Workplace", Journal of Global Strategic Management, Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 90-100, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Özerol, H., Camgöz, S.M. ,Karan, M.B. and Ergeneli, A., 2011; " Determining the Performance of Individual Investors: The Predictive Roles of Demographic Variables and Trading Strategies", International Journal of Business and Social Science, Cilt: 2, Sayı: 18, Sayfa: 86-92, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Ergeneli, A., Karap?nar, P.B. and Camgöz S.M., 2011; " The Effect of Assertiveness on Conflict Handling Styles", Hacettepe Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 69-93, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Gültekin, S., Karap?nar, P.B., Camgöz, S.M. and Ergeneli, A., 2011; " Do Stages of Moral Development Matter in the Preference of Conflict Handling Styles with Peers?", International Journal of Humanities and Social Science, Cilt: 7, Sayfa: 223-230, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Alba?, S.E. and Ergeneli, A., 2011; " Role of Cultural Variables in the Relation Between Leader's Empowering Behavior and Employee's Psychoogical Empowerment Perception", International Journal of Business and Management Studies, Cilt: 3, Sayfa: 149-159, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Ergeneli,A., Camgöz, S.M. and Karap?nar, P.B., 2010; " The Relationship Between Self-Efficacy and Conflict-Handling Styles in terms of Relative Authority Positions of the Two Parties", Socia Behavior and Personality: An International Journal, Cilt: 38, Sayfa: 13-28, [SSCI].
 • Ergeneli, A.,?lsev,A. , Bayhan Karap?nar, P., 2010; " Work-Family Conflict and Job Satisfaction Relationship: The Roles of Gender and Interpretive Habits", Gender, Work and Organization, Cilt: 17, Sayı: 6, Sayfa: 679-695, [SSCI].
 • Ergeneli,A., Gohar, R. and Temirbekova,Z., 2007; " Transformational Leadership: Its Relationship to Culture Value Dimensions", International Journal of Intercultural Relations, Sayı: 31, Sayfa: 703-724, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Sa?lam Ar?, G. ve Metin, S., 2007; " Psychological Empowerment: Its Relationship to Cognition and Affect-Based Trust in Immediate Managers and Some Demographic Factors", Journal of Business Research , Sayı: 60, Sayfa: 2007, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Sa?lam Ar?,G. and Metin, S., 2006; " Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers", Journal Of Business Research, Sayı: 60, Sayfa: 41-49, [SSCI].
 • Ergeneli, A. ve Temirbekova, J., 2006; " Ülkelere Göre ??e ?li?kin De?erlerin ?ncelenmesi:Tekstil Sektöründe Kazak, Rus ve Türk Çal??anlar?na Yönelik Bir Ara?t?rma", Gazi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 121-143.
 • Özer, L., Ergeneli,A. ve Karan, M.B., 2006; " Risk and Return Perception and the Invetsment Prefernces of Investors and Specialists Evidence from en Emerging Market"", Eurasian Review of Economics and Finance, Sayı: 2, Sayfa: 10-20, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Ergeneli, A., 2005; " The Moral Codes of Salespeople and Their Relation to Ethical Perception: An Empirical Examination in Turkey", Bo?aziçi Journal, Sayı: 19.
 • Ergeneli, A., 2005; " A Cross cultural Comparison of Ethical Behavior in Business Related Dilemmas: A Comparison Among Turkish, Egyptian, Kyrghiz and Kazakh Marketing Employees", Problems and Perspectives in Management, Sayı: 2, Sayfa: 135-147, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Ergeneli, A. ve Ar?, G., , 2005; " Krizde ??ten Ç?karmalar?n Banka Yöneticileri Üzerine Etkileri: Örgütsel Ba?l?l?k, Güven ve Güçlendirme Alg?lar?", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Sayı: 60, Sayfa: 121-148.
 • Ergeneli, A. ve Ar?, G., 2005; " Küçülmenin ??letmede Kalan Çal??anlar?n Örgütsel Ba?l?l?klar?na Etkisi", Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 147, Sayfa: 37-47.
 • Ergeneli, A. ve Temirbekova, J., 2005; " Ülkelere Göre ?? De?erlerinin ?ncelenmesi: Kazak, Rus ve Türk Çal??anlar?na Yönelik bir Ara?t?rma", G.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, Sayfa: 121-144.
 • Bayhan Karap?nar, P., ?lsev, A. ve Ergeneli, A., 2004; " ??-Aile ve Aile-?? Çat??mas?na Etki Eden Demografik De?i?kenler ve bu çat??malar aras?ndaki ili?ki", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-109.
 • Ergeneli, A. ve Özkaya, S, 2004; " ISO 9000 Belgesi olan Örgütlerde Çal??anlar?n Kurumsalla?maya ?li?kin Alg?lar?", Amme ?daresi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 37, Sayfa: 181-195.
 • Ergeneli, A. ve Akçamete, C., 2004; " Bankac?l?kta Cam Tavan: Kad?n ve Erkeklerin Kad?n Çal??anlar ve Kad?nlar?n Üst Yönetime Yükseltilmelerine Yönelik Tutumlar? ", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-109.
 • Ergeneli, A, 2004; " Örgütlerde Iraksak Dü?ünme Gere?i ve Yarat?c?l?k E?itimi ", Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 146, Sayfa: 78-90.
 • Ergeneli, A. ve Als?rt, A. B., 2003; " Proje Yöneticilerinin Çat??malara Kar?? Kulland?klar? Yakla??mlar: Matriks Örgütte Bir Uygulama ", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 58, Sayfa: 90-104.
 • Ar?, G. ve Ergeneli, A., 2003; " Psikolojik Güçlendirme Alg?s? ve Baz? Demografik De?i?kenlerin Örgütsel Ba?l?l??a Etkisi", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, Sayfa: 129-149.
 • Ergeneli, A., Ar?kan, S., 2002; " Gender Differences in Ethical Perceptions of Salespeople: An Empirical Examination in Turkey ", Journal of Business Ethics, Sayı: 40, Sayfa: 247-260, [SSCI].
 • Ergeneli, Azize, S???nd?, T., 2002; " Sat?? Eleman? Mü?teri aras?nda Etik Yarg? Farkl?l??? ve Birbirlerinin Yarg?lar?na ?li?kin Beklentileri", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 20, Sayfa: 115-139.
 • Ergeneli, A. , Sevin, S. K., 2002; " Kültürleraras? ?? De?erleri Etkile?imi Japon, Kanadal?, ve Türk Ortakl? ?irketlerde Kar??la?t?rmal? Bir Çal??ma", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Sayfa: 37-57.
 • Ergeneli, A., Arslan, Ö., 2001; " Banka Yöneticilerinin Risk Alg?s?n? Etkileyen Faktörler", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 19, Sayfa: 39-55.
 • Ergeneli, A., Eryi?it, M., 2001; " Ö?retim Elemanlar?n?n ?? Tatmini: Ankara'da Devlet ve Özel Üniversite Kar??la?t?rmas?", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 19, Sayfa: 159-178.
 • Ergeneli, A., 1997; " Business Ethics: Future Managers' Ethical Thinking Profile", H.Ü. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 15, Sayfa: 71-84.
 • Ergeneli, A. Karan, M. B., 1997; " Strese E?ilimli Olmak Bak?m?ndan Baz? Bili?sel Al??kanl?klar ile ?? Performans? ?li?kisi: A tipi Yat?r?m Fonu Yöneticilerine Yönelik Bir Çal??ma", Amme ?daresi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 30, Sayfa: 131-156.
 • Karan, M. B. , Ergeneli A., 1996; " Yat?r?m Fonu Yöneticilerini Birbirlerinden Farkl?la?t?ran i? Stersi ile ilgili Baz? De?i?kenlerin Kümeleme Analizi ile De?erlendirilmesi", ??letme ve Finans, Sayfa: 95-116.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2008 - Metin Camgoz, S., Karan, M.B. & Ergeneli, A., "The Utility of Personality Factors and Risk Tolerance in Predicting Financial Performance of Fund Managers in Turkey", 15th Annual Conference of the Multinational Finance Society,Orlando /USA , Oral presentation.
 • 2008 - Azize Ergeneli, P?nar Bayhan Karap?nar, Selin Metin Camgöz ve Selma Gültekin, "The relationship between the stages of moral development and conflict handling Styles ", Academy of World Business Marketing and Management Development (AWBMAMD) Conference,Rio de Janeiro/Brazi , Oral Presentation, AWBMAMD.
 • 2007 - Ergeneli, A., Bayhan Karap?nar,P.& Metin Camgoz, S., "The Relation of Self-Efficacy and Assertiveness with Conflict Handling Styles: An Examination in a Textile Industry", XIII. European Congress of Work and Organization Psychology ,Stockholm/Sweden , Oral Presentation, EAWOP.
 • 2006 - Latova, N., Ergeneli,A., Latov,Y. ve Temirbekova, J. , "IV International Conference on Problems in Economics and Institutional Theory", IV International Conference on Problems in Economics and Institutional Theory,Donetsk, Ukrayna .
 • 2005 - Nuh, B. A., Ergeneli, A. Bayhan, P. ,Camgöz S. M, "XII European Congress of Work and Organizational Psychology", XII European Congress of Work and Organizational Psychology,?stanbul .
 • 2005 - Özer, L., Ergeneli,A., Karan, M.B. , "XII. Annual Conference of the Multinational Finance Society", XII. Annual Conference of the Multinational Finance Society,Atina, Yunanistan .
 • 2003 - Ergeneli, A. , ?brahimo?lu, N., "I.Uluslararas? ?? ve Meslek Ahlak? Kongresi", I.Uluslararas? ?? ve Meslek Ahlak? Kongresi,Ankara, Türkiye .
 • 2003 - Ergeneli, A. ve Mert, ?.S, "I.Uluslararas? ?? ve Meslek Ahlak? Kongresi", I.Uluslararas? ?? ve Meslek Ahlak? Kongresi,Ankara, Türkiye .

Kitap / Kitaplar

 • Diversity, Conflict and Leadership: Current Topics in Management, Metin Camgöz, S., Karan, M.B. AND Ergeneli, A. ; , 2011, U.S.A.
 • Örgüt ve ?nsan, Ergeneli, A. ; Hacettepe Üniversite, 2006, Ankara

Projeler

 • ?? ?le Aile Aras?ndaki Çat??malar?n ?? Tatmini ?le ?li?kisi Ve Strese E?ilimli Olma ?le Baz? Demografik De?i?kenlerin Bu ?li?ki Üzerindeki Etkileri, Görev: Proje Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluşlar: H. U. Bilimsel Ara?t?rmalar Merkezi, Başlama Yılı: 2005, Bitiş Yılı: 2007.
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara