Prof.Dr. Öznur Özkan Tektaş

Email:oznuro@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 140
Anabilimdalı:Pazarlama
Akademik İlgi Alanları:Endüstriyel Pazarlama, İlişki Pazarlaması, Firma İtibarı, Hizmet Telafi Süreci

Eğitim Durumu

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme Bölümü, 1997 - 2002
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - Pazarlama, 2003 - 2005
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2005 - 2008
 • Doktora Sonrası Araştırma Pennsylvania State University - , 2009 - 2011

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Tunçel, N., Özkan Tektaş, Ö. , 2020; " Intrinsic Motivators of Collaborative Consumption: A Study of Accommodation Rental Services. ", International Journal of Consumer Studies., [SSCI].
 • Öznur Özkan Tektaş, Pınar Başgöze, 2017; " Pre-recovery emotions and satisfaction: a moderated mediation model of service recovery and reputation in the banking sector", European Management Journal , Cilt: 3, Sayı: 35, Sayfa: 388-395, [SSCI].
 • Öznur Özkan Tektaş, 2017; " Perceived justice and post-recovery satisfaction in banking service failures: Do commitment types matter?", Service Business, Cilt: 4, Sayı: 11, Sayfa: 851-870, [SSCI].
 • O. Ozkan-Tektas , 2011; " Service Quality, Satisfaction, Reputation and Perceived Value as the Antecedents of Behavioral Intentions: A Cross-National İnvestigation in Mobile Communication Services ", İktisat İşletme ve Finans, Sayı: 26, [SSCI].
 • B. Kavak, E.Gurel, C.Eryigit, O. Ozkan-Tektas , 2009; " Examining The Effects Of Moral Development Level, Self-Concept And Self-Monitoring On Consumers’ Ethical Attitudes", Journal of Business Ethics, Sayı: 88, [SSCI, AHCI].
 • S. Metin Camgoz, Ö. Özkan Tektaş, İrem Metin , 2008; " “Academic Attributional Style, Self-Efficacy and Gender: A Cross-Cultural Comparison”", Social Behavior and Personality, Cilt: 1, Sayı: 36, Sayfa: 97-114, [SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • Öznur Özkan Tektaş, 2019; " Food Advertising Targeted at Children: Examining the Effects of Parent’s Personal Moral Philosophy, Parenting Style, and Gender. , ", Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 9, Sayfa: 277-300, [Other International Indexed Journal].
 • OO Tektas, C Eryigit, OT Ekmekci, 2017; " Does Thinking Style Affect the Impacts of Satisfaction and Reputation on Repurchase Intention? A Cross-National Comparison", Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Sayfa: 4-24, [Other International Indexed Journal].
 • B Kavak, AE Sertoğlu, ÖÖ Tektaş , 2016; " The Moderating Effect of Knowledge Transfer on Satisfaction-Performance Relationship", International Journal of Business and Social Research , Cilt: 5, Sayı: 6, Sayfa: 49-63, [Other International Indexed Journal].
 • Öznur ÖZKAN TEKTAŞ, 2014; " The Effects of Opportunism and Trust on Buyer-Supplier Relationship: Do Commitment Types Matter? ", International Journal of Business and Social Research, Cilt: 9, Sayı: 4, Sayfa: 13-25, [Other International Indexed Journal].
 • P. Başgöze, O. Ozkan-Tektas, 2012; " Ethical Perceptions and Green Buying Behavior of Consumers: A Cross-National Exploratory Study", Journal of Economics and Behavioral Studies, Cilt: 8, Sayı: 4, [Other International Indexed Journal].
 • O. Ozkan-Tektas, B. Kavak , 2010; " The Effect of Reletionship Quality Between Industrial Buyer & Seller on Buyer’s Perceived Value in the Process of Purchasing:An Investigation on 5 Stars Hotels(in Turkish).", Anatolia: Journal of Tourism Research, Cilt: 1, Sayı: 21, [Other International Indexed Journal].
 • O. Ozkan-Tektas, S. Metin-Camgoz, İ. Metin, 2010; " Academic Attributional Style: A Comparison Between Turkey and United Kingdom (in Turkish).", Anatolia: Journal of Tourism Research, Cilt: 1, Sayı: 21, [Other International Indexed Journal].
 • B. Kavak, O. Ozkan-Tektas, C. Eryiğit, P. Başgöze, 2010; " Affects of Hedonic - Utilitarian Motives and Life Style on Attitudinal-Behavioral Loyalty: Evidence From Turkey", Boğaziçi Journal: Revıew of Socıal, Economic and Administrative Studies, Sayı: 24, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Tektaş Özkan, Ö., Konya I., 2020; " TÜKETİCİLERİN KÜRESELLEŞMEYE VE KÜRESEL MARKALARA YÖNELİK TUTUMLARININ MARKA GÜVENİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. ", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , Cilt: 2, Sayı: 38, Sayfa: 347-372, [Ulakbim].
 • Çoban Utku,ÖZKAN TEKTAŞ ÖZNUR, 2019; " Nesnelerin İnternetinin Algılanan Değer Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bireysel Yenilikçiliğin Düzenleyici Rolü", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 20, Sayfa: 233, [Ulakbim].
 • B Kavak, N Tunçel, ŞK Sunaoğlu, ÖÖ Tektaş, 2019; " TÜRKİYE’DEKİ YABANCI MENŞELİ ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE KİŞİSEL VE BÖLGEYE YÖNELİK FAKTÖRLERİN ROLÜ", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 1, Sayı: 15, Sayfa: 61, [Ulakbim].
 • ERYİĞİT CANAN,BAŞGÖZE PINAR,ÖZKAN TEKTAŞ ÖZNUR, 2019; " Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlığı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 11, Sayfa: 291, [Ulakbim].
 • Diğer Dergi

 • Ö ÖZKAN TEKTAŞ, S HELJIC, 2016; " TÜKETİCİ MİLLİYET MERKEZCİLİĞİ VE DÜŞMANLIĞININ KÜLTÜREL BENZERLİK ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: BOSNA HERSEK UYGULAMASI. ", Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi …, [Other Journal].
 • Öznur ÖZKAN TEKTAŞ, Koray ÇAMLICA , 2015; " Pazar Bölümlendirme Aracı Olarak Tutum ve Niyetin Bir Arada Kullanımı: Sürdürülebilir Turizm Üzerine Bir Uygulama", Verimlilik Dergisi, Cilt: 2015, Sayı: 1, Sayfa: 31-53, [Other Journal].
 • Ö. Özkan Tektaş, B. Kavak, 2013; " Relationship Quality and Perceived Value: The Moderating Effects of Switching Cost and Available Alternatives ", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 6, [Other Journal].
 • Ö. Özkan Tektaş , 2011; " Endüstriyel Pazarlama Alanında 2000 – 2010 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 66, Sayı: 2, Sayfa: 121-168, [Other Journal].
 • O. Ozkan-Tektas, D. T. Wilson , 2010; " Stage-Level Value Perceptions of Business Customers and Affecting Factors: A Conceptual Framework (Doktora Sonrası Araştırma)", Institute for the Study of Business Markets The Pennsylvania State University, Working Paper Series, , [Other Journal].
 • B. Kavak, Ö.Özkan, C.Demirsoy , 2004; " “An Investigation on the Country of Origin Effect of European Union Countries with the Influence of Ethnocentrism”", Hacettepe University, Journal of Economics and Administrative Sciences, Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 111-124, [Other Journal].
 • B. Kavak, and C.Demirsoy, E.İyigün, Ö.Özkan, , 2003; " “An Investigation on the Effect of Perceived Risk on Buying Criteria in Industrial Buying Process of Small and Medium Sized Firms.”", The Journal of Marketing and Communication Culture, Cilt: 6, Sayı: 2, [Other Journal].

Kitaplar

 • Pazarlamada Etik, Tektaş Özkan Ö., Başgöze P., Eryiğit C.; Detay Yayıncılık, 2020, Ankara , 1. Baskı.
 • Pazarlamada Ürün: Uygulamalar ve Örnek Olaylar, B.Kavak, C. Eryiğit, Ö. Özkan Tetkaş ; Siyasal Yayınevi, 2016, Ankara , ISBN: 978‐605.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2014 - Ö. Özkan Tektaş, C. Eryiğit, P. Başgöze, B. Gültekin, "Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak İncelenmesi", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi,Gaziantep , Tam Metin Bildiri.
 • 2013 - Ö. Özkan Tektaş, Ö. Tayfur, C. Eryiğit, " Müşteri Tatmini Ve Firma İtibarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Analitik - Bütüncül Düşünme Tarzları Çerçevesinde İncelenmesi ", 18. Ulusal Pazarlama Kongresi,Kars , Genişletilmiş Özet, Kafkas Üniversitesi.
 • 2008 - Ö. Özkan, B.Kavak, "Identifying Niche Market For SMEs", European Applied Business Research Conference,Rothenburg, Germany , Full Text, Clute Institute.
 • 2007 - Ö. Özkan Tektaş, M. Tektaş, "9th International Forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing", 9th International Forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing,Madrid, Spain , Full Text, aComplutense University of Madrid.
 • 2005 - Öznur Özkan, "10th National Marketing Congress", 10th National Marketing Congress,Cyprus , Full text, Eastern Mediterranean University.

Ödüller

 • En İyi Bildiri Ödülü, 2015, Kurum: 5th European Business Research Conference, İtalya, Roma .

Üyelikler

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği. .
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL